Regulamin sklepu internetowego https://www.joannawalczak.pl/

Dzień dobry!

Nazywam się Joanna Walczak i jestem twórcą treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://www.joannawalczak.pl/. Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: JOANNA WALCZAK, AL. KRASIŃSKIEGO 12/11 30-101 KRAKÓW NIP: 9451983185.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach funkcjonowania serwisu, sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@joannawalczak.pl lub numerem telefonu 518565550, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Joanna Walczak

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt;
2) Kod Rabatowy – unikalny kod (ciąg znaków), który może zostać wykorzystany przez Kupującego do obniżenia Ceny;
3) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu teleinformatycznego Serwisu przypisanych konkretnemu Kupującemu;
5) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
6) Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub Produktach związanych z Serwisem;
7) Produkt – Towar, Treść Cyfrowa, Usługa Główna lub Voucher;
8) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9) Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;
10) Regulamin – regulamin Serwisu internetowego  www.joannawalczak.pl, dostępny pod adresem https://www.joannawalczak.pl/;
11) Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.joannawalczak.pl/ i jej rozszerzeniami;
12) Sprzedawca – JOANNA WALCZAK, AL. KRASIŃSKIEGO 12 / 11 30-101 KRAKÓW NIP: 9451983185;
13) Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w tym TzEC;
14) Towar z Elementami Cyfrowymi (TzEC) – Towar oferowany przez Sprzedawcę, zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Towar nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci;
15) Towar Outletowy – Towar, w odniesieniu do którego Kupujący został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od typowych wymogów zgodności z Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.;
16) Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
17) Treści Użytkownika – wszelkie informacje przekazane przez Kupującego w celu ich przechowywania na żądanie Kupującego w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie, np. dodatkowe, dobrowolne informacje podane w Koncie Użytkownika, komentarz lub opinia o Produkcie, pytanie lub notatki pod Treściami Cyfrowymi, post w grupie tematycznej lub grupie wsparcia związanej z Treściami Cyfrowymi;
18) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Głównych na rzecz Kupującego;
19) Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu;
20) Usługi Główne – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach jego podstawowej działalności związanej z usługami psychologicznymi;
21) Voucher – unikalny kod (ciąg znaków), który może zostać wykorzystany przez Kupującego do zapłaty Ceny lub części Ceny

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi Elektroniczne oraz prowadzi sprzedaż Produktów. Kupujący może dokonać zakupu Produktów wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.
2. Serwis nie służy do zawierania Umów pomiędzy Kupującymi.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
4. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@joannawalczak.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Kupującego do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu polegające na zapewnieniu Kupującemu możliwości:
1) przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu;
2) rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z Konta Użytkownika;
3) złożenia zamówienia i zawarcia Umowy;
4) korzystania z zakupionych Treści Cyfrowych, których dostarczenie następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Konta Użytkownika;
5) zapisu do Newslettera,
6) przekazywania Treści Użytkownika.
2. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usług Głównych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.
3. Do korzystania z Usług Elektronicznych nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy, aktualny system operacyjny,
3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Zakazane jest podczas korzystania z Usług Elektronicznych dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
7. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które mają na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
8. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:
1) dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
2) wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
3) udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

§ 4

Zawartość Serwisu

1. Publicznie dostępna zawartość Serwisu zawiera treści takie tak jak teksty, zdjęcia, grafiki, nagrania audio, wideo.
2. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu jest możliwe anonimowo, tj. bez podawania danych osobowych.
3. Zawartość Serwisu podlega ochronie prawa autorskiego.
4. Szczegóły dotyczące własności intelektualnej są opisane w § 29 Regulaminu.

§ 5

Konto Użytkownika

1. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub wyrażenia woli rejestracji Konta Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniej treści checkboxa w formularzu zamówienia.
2. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga podania danych osobowych niezbędnych w tym celu.
3. W przypadku zamówienia Treści Cyfrowych, których dostarczenie następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Konta Użytkownika, Konto Użytkownika jest rejestrowanie automatycznie w wyniku złożenia zamówienia jako niezbędne do wykonania Umowy i dostarczenia Treści Cyfrowych.
4. Konto Użytkownika jest przypisane do adresu e-mail podanego przez Kupującego.
5. W Koncie Użytkownika są przechowywane informacje na temat Kupującego, w tym historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie.
6. Kupujący może uzupełnić w Koncie Użytkownika dodatkowe, dobrowolne informacje, takie jak zdjęcie profilowe, adres strony internetowej, data urodzenia, krótkie bio. Informacje te stanowią Treści Użytkownika.
7. Do Konta Użytkownika są przypisane kupione przez Kupującego Treści Cyfrowe, których dostarczenie następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Konta Użytkownika.
8. Kupujący loguje się do Konta Użytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do Konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.
9. Kupujący może w każdej chwili usunąć Konto Użytkownika. Jeżeli Kupujący nie może odnaleźć w tym celu stosownej opcji po zalogowaniu się do Konta Użytkownika, powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail. Usunięcie Konta Użytkownika prowadzi do utraty dostępu do przypisanych do Konta Użytkownika Treści Cyfrowych.

§ 6

Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto Użytkownika w Serwisie.
3. Jeżeli Kupujący posiada Konto Użytkownika w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.
4. Wszelkie opisy Produktów dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Produktów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu jest konieczne podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
6. W przypadku Towarów, które są Towarami Outletowymi, dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie checkboxa, że Kupujący wyraża zgodę na nabycie Towaru niepełnowartościowego.
7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7.
9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Produktów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia, może:
1) przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
2) może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie — w takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia.
11. W zależności od rodzaju wybranych Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
1.1) w przypadku Towarów dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
1.2) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
1.3) w przypadku Usług Głównych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług.
12. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, po przyjęciu przez Sprzedawcę oferty dochodzi do zawarcia kilku umów, o jakich mowa w ust. 11, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
13. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
1) Umowy, które dotyczą sprzedaży Towarów, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
2) Umowy, które dotyczą sprzedaży TzEC, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a i nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3) Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
4) do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 7

Przedsprzedaż

1. Sprzedawca może organizować Przedsprzedaż w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów.
2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Produktów Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym.
3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Produktu przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.
5. W przypadku, gdyby sprzedaż Produktów nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach.
6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

§ 8

Cena i płatności

1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
2. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia Produktu, i anulować złożone zamówienie.
3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, są obsługiwane przez Przelewy24 oraz Stripe.
4. Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
5. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
6. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.
7. Kupujący, który posiada Kod Rabatowy, może wykorzystać go przy składaniu zamówienia, podając Kod Rabatowy w przeznaczonym do tego miejscu, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Zastosowanie Kodów Rabatowych może być ograniczone wyłącznie do określonych Produktów lub grupy Produktów, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego. Możliwość skorzystania z określonego Kodu Rabatowego może być ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego. Kody Rabatowe mogą być udostępniane w różnych okolicznościach, np. w zamian za zapis do Newslettera, jako nagroda w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę, jako prezent dla Kupującego itp.
8. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 9

Vouchery

1. Voucher może mieć formę drukowaną albo cyfrową.
2. Voucher w formie drukowanej jest dostarczany Kupującemu w taki sam sposób jak Towar.
3. Voucher w formie cyfrowej jest wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
4. Sprzedawca nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych Voucherów dostarczonych Kupującemu w formie drukowanej. Przedstawiając dowód zakupu, Kupujący może jednak poprosić o wysłanie Vouchera w formie cyfrowej.
5. Voucher posiada określoną wartość nominalną brutto wskazaną w opisie Vouchera w Serwisie.
6. Voucher może zostać wykorzystany jako forma zapłaty za zamówienie składane przez Kupującego poprzez wprowadzenie kodu w przeznaczonym do tego miejscu, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia, ale nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części.
7. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu różnicy. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest wyższa niż wartość Vouchera, Kupujący dopłaca różnicę.
8. Wykorzystanie Vouchera może być ograniczone do określonych Produktów lub grup Produktów. Ograniczenia związane z Voucherem są zawsze wskazane w opisie Vouchera w Serwisie.
9. Voucher może być wykorzystany tylko jeden raz.
10. Voucher może mieć termin ważności, po upływie którego wykorzystanie Vouchera nie jest możliwe. Jeżeli Voucher posiada termin ważności, jest on wskazany w opisie Vouchera w Serwisie. Konsument lub PNPK mogą zwrócić się do Sprzedawcy o zwrot w pieniądzu wartości niewykorzystanego Vouchera po upływie terminu jego ważności.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy, z tytułu której płatność została dokonana z wykorzystaniem Vouchera, Sprzedawca jest uprawniony dokonać zwrotu płatności poprzez doręczenie Kupującemu Vouchera o wartości odpowiadającej zwracanej kwocie. Kupujący nie jest uprawniony do domagania się zwrotu płatności w pieniądzu.
12. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność Vouchera z Umową. W przypadku Vouchera w formie drukowanej, do zasad odpowiedzialności Sprzedawcy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności za zgodność Towaru z Umową. W przypadku Vouchera w formie cyfrowej, do zasady odpowiedzialności Sprzedawcy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowej z Umową.

§ 10

Realizacja zamówienia dotyczącego Towarów

1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
2. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący, chyba, że coś innego wynika z informacji zaprezentowanej Kupującemu w Serwisie.
3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca informuje Kupującego o przygotowaniu Towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekazuje Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.
4. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.)
5. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru.
6. Jeżeli Kupujący zamawia Towary z różnym czasem realizacji, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Towarów.

§ 11

Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na dostarczeniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
2. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Treści Cyfrowe nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.
3. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, jest konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu Treści Cyfrowych.
4. Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
1) link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
2) Konto Użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub
3) dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
5. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
6. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Kupującego, Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.
7. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez Konto Użytkownika, w razie konieczności likwidacji Konta Użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do Konta Użytkownika informacji o planowanej likwidacji Konta Użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.
8. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
9. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
10. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
11. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
12. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez Konto Użytkownika, zakazane jest:
12.1) dzielenie Konta Użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do Konta Użytkownika innym osobom;
12.2) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do Konta Użytkownika w wyniku ich zakupu;
12.3) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje Konto Użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.;
12.4) podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości;
12.5) wykorzystywanie Konta Użytkownika do prowadzenia działań marketingowych;
12.6) korzystanie z funkcji dostępnych w ramach Konta Użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
13. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.
14. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
1) zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
2) zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
3) Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
4) jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
5) jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
15. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.
16. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
16.1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi, które stanowiły przedmiot Umowy;
16.2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę;
16.3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
16.4) zostały wytworzone przez Konsumenta lub PNPK wspólnie z innymi Kupującymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
17. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi lub PNPK na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 16 pkt 1-3.

§ 12

Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Głównych

1. Realizacja Usług Głównych polega na spełnieniu przez Sprzedawcę określonych świadczeń składających się na przedmiot Usługi Głównej, zgodnie z opisem zamieszczonym w Serwisie.
2. W przypadku, gdy realizacja Usługi Głównej wymaga aktywnego udziału Sprzedawcy, Strony są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z wykonaniem tych Usług, w szczególności sposób realizacji Usługi Głównej, czas i miejsce realizacji Usługi Głównej itp. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi Głównej jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie.
3. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Usługi Głównej wymaga wcześniejszego uzyskania od Kupującego określonych danych, informacji lub innych materiałów, Kupujący jest zobowiązany przekazać je Sprzedawcy najpóźniej na 3 dni przed dniem wykonania Usługi Głównej, w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Kupujący naruszy ten obowiązek, pomimo wezwania ze strony Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wykonania Usługi Głównej i taka odmowa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
4. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować Usługi Głównej w terminie uprzednio uzgodnionym z Kupującym, jest zobowiązany poinformować o tym Kupującego oraz zaproponować nowy termin realizacji Usługi Głównej. Kupujący może, najpóźniej w terminie 3 dni, albo zaakceptować nowy termin, albo odstąpić od zawartej Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę Główną.
5. Jeżeli Kupujący nie będzie mógł skorzystać z Usługi Głównej w terminie uprzednio uzgodnionym ze Sprzedawcą, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę. Sprzedawca może zaproponować nowy termin wykonania Usługi Głównej (jeżeli istnieje taka możliwość) lub odmówić wykonania Usługi Głównej w innym terminie (ze względu na brak możliwości realizacji Usługi Głównej w innym terminie).
6. W przypadku, gdy osobą korzystającą z Usługi Głównej ma być inna osoba niż Kupujący (np. pracownik lub współpracownik Kupującego), Kupujący jest zobowiązany przesłać dane tej osoby Sprzedawcy najpóźniej na 3 dni przed dniem świadczenia Usługi Głównej. Zmiana osoby uprawnionej jest możliwa najpóźniej na 3 dni przed dniem świadczenia Usługi Głównej.
7. Usługi Główne powinny być zrealizowane najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Sprzedawca pozostawał w gotowości do świadczenia Usług Głównych, natomiast Kupujący nie skorzystał z Usług Głównych z przyczyn leżących po swojej stronie (np. nie pojawił się w ustalonym terminie), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub PNPK.
8. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać Usługę Główną z należytą starannością.

§ 13

Zapis do Newslettera w celu otrzymania Treści Cyfrowych

1. W odniesieniu do niektórych Treści Cyfrowych, Sprzedawca może zapewniać możliwość ich otrzymania bez konieczności zapłaty Ceny, ale w zamian za zapis do Newslettera.
2. Zapis do Newslettera wymaga wypełnienia i przesłania formularza dostępnego w Serwisie.
3. Zapis do Newslettera wymaga podania danych osobowych niezbędnych w tym celu.
4. Jeżeli Kupujący zapisuje się do Newslettera, żeby otrzymać Treści Cyfrowe, zapis do Newslettera prowadzi jednocześnie do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych. Kupujący nie płaci jednak Ceny za dostarczenie Treści Cyfrowych. Formą zapłaty za dostarczenie Treści Cyfrowych jest w tym przypadku zapis do Newslettera.
5. Po zawarciu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w sposób opisany powyżej, Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych opłaconych zapisem do Newslettera.
6. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Nie ma to wpływu na zawartą Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych.
7. Jeżeli Kupujący jest zainteresowany Treściami Cyfrowymi, które są oznaczone w Serwisie jako dostępne w zamian za zapis do Newslettera, ale nie chce zapisywać się do Newslettera, może kupić te Treści Cyfrowe, kontaktując się indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 14

Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie:
1) 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
2) 14 dni od dnia zawarcia Umowy — w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Towarów.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
1) o świadczenie Usług Głównych, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę Główną za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
7) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://www.joannawalczak.pl/wp-content/uploads/2024/02/Formularz-odstapienia-od-umowy-Joanna-Walczak.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 Kodeksu cywilnego i następne.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi lub PNPK dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi lub PNPK dostępu do Treści Cyfrowych.

§ 15

Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.
2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
4. W przypadku Treści Cyfrowych:
4.1) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
4.2) dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 16

Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

1. Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
3. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

§ 17

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 19 ust. 2;
2) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
3) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
4) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 19 ust. 1;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.
3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 18

Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
1) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
2) w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,
– do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.
4. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 19

Przekazywanie Treści Użytkownika

1. Za pośrednictwem Serwisu, Kupujący może przekazywać Treści Użytkownika w celu ich przechowywania na żądanie Kupującego w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie.
2. Zakazane jest przekazywanie Treści Użytkownika, które
1) stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub
2) są niezgodne z Regulaminem.
3. Przez Treści Użytkownika niezgodne z Regulaminem należy rozumieć Treści Użytkownika, które:
1) naruszają zasady publikowania opinii określone w § 24 Regulaminu;
2) są niezgodne z tematyką treści dostępnych w Serwisie;
3) powielają treści opublikowane wcześniej w Serwisie;
4) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
5) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
6) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
7) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Kupujących;
8) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
9) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
10) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
11) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
12) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
13) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
14) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
15) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
16) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
17) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
18) obrażają uczucia religijne;
19) mogą wywoływać dyskomfort innych Kupujących, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Kupujących;
20) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 19.
4. Jeżeli Sprzedawca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Kupującego w związku z przekazywanymi Treściami Użytkownika, Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Kupującego. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Sprzedawcy o udostępnienie danych Kupującego, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

§ 20

Moderacja Treści Użytkownika

1. Sprzedawca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkownika) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkownika.
2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Kupujących lub zostać usunięta z Serwisu.
3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego, który przekazał Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Kupujący, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 23 Regulaminu.
5. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

§ 21

Zgłaszanie Treści Użytkownika

1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Sprzedawcy obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA).
2. Zgłoszenie może nastąpić:
2.1) drogą e-mailową, na adres kontakt@joannawalczak.pl;
2.2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie;
2.3) za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś naruszenie”, która znajduje się przy Treści Użytkownika.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
3.1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
3.2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
3.3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
3.4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem https://www.joannawalczak.pl/wp-content/uploads/2024/02/Zgloszenie-naruszenia-wzor-formularza.pdf.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
6. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Sprzedawcę nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
7. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Kupujących.
8. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
9. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Kupującego, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Kupujący, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 23 Regulaminu.
11. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

§ 22

Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

1. Jeżeli Kupujący korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, przekazując jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca może:
1) dokonać blokady Konta Użytkownika;
2) trwale usunąć Konto Użytkownika;
3) zawiesić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu;
4) trwale uniemożliwić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Kupujący podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Sprzedawcy w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
4. Blokada Konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 5 do 30 dni. Po upływie przewidzianego okresu Sprzedawca zdejmuje blokadę Konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Kupujący, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 23 Regulaminu.
6. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

§ 23

Odwołania

1. W przypadku, gdy:
1.1) Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Kupującego lub osoby trzeciej;
1.2) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
1.3) Sprzedawca zastosował wobec Kupującego jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika;
– Kupujący, który przekazał Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
2. Każda decyzja Sprzedawcy związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
2.1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
2.2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Kupującego lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
2.3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
2.4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
2.5) jasne i przyjazne dla Kupującego informacje na temat przysługujących Kupującemu lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
3.1) na adres elektroniczny kontakt@joannawalczak.pl;
3.2) za pomocą formularza kontaktowego;
3.3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Odwołanie powinno zawierać:
4.1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
4.2) dane kontaktowe;
4.3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była błędna i powinna zostać zmieniona.
5. Po otrzymaniu odwołania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

§ 24

Opinie

1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość opublikowania w Serwisie opinii o Produkcie.
2. Funkcja opublikowania opinii o Produkcie jest dostępna po zawarciu Umowy dotyczącej Produktu, co stanowi zabezpieczenie przed publikowaniem opinii przez Kupujących, którzy nie nabyli Produktu. Ponadto, zakazane jest publikowanie opinii przez Kupującego, który wprawdzie nabył Produkt, ale nie korzystał z niego w sposób pozwalający na sformułowanie rzetelnej opinii.
3. Kupujący powinien sformułować opinię w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
4. Opinia opublikowana przez Kupującego jest rodzajem Treści Użytkownika. W związku z tym, Sprzedawca może moderować opinie na zasadach określonych w § 20 Regulaminu, a każda osoba przeglądająca zawartość Serwisu może zgłosić opinię naruszającą zasady Regulaminu na zasadach określonych w § 22 Regulaminu.
5. Sprzedawca może samodzielnie publikować w Serwisie opinie o Produktach zgromadzone w inny sposób niż poprzez opublikowanie opinii przez Kupującego na zasadach określonych powyżej.
6. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że publikowane przez niego opinie o Produktach, o których mowa w ust. 5, pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy korzystali z Produktów w sposób pozwalający na rzetelne sformułowanie opinii. Na potrzeby gromadzenia takich opinii, Sprzedawca kontaktuje się indywidualnie z Kupującym, który kupił Produkt, prosząc o podzielenie się opinią z przeznaczeniem do publikacji w Serwisie.
7. Opinie, o których mowa w ust. 5 i 6 nie są rodzajem Treści Użytkownika, ale każda osoba przeglądająca zawartość Serwisu, która stwierdzi, że określona opinia narusza zasady Regulaminu, może zgłosić ją do weryfikacji na zasadach określonych w § 21 Regulaminu.

§ 25

Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.joannawalczak.pl/polityka-prywatnosci/

§ 26

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Produktów (np. projekty graficzne etykiet) lub materiały przekazywane Kupującemu w związku z realizacją Usługi Głównej mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Produktów itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 27

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 28

Reklamacje i wezwania

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania Usługi Głównej, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://www.joannawalczak.pl/wp-content/uploads/2024/02/Formularz-reklamacyjny-Joanna-Walczak.pdf.
2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres kontakt@joannawalczak.pl lub JOANNA WALCZAK, AL. KRASIŃSKIEGO 12/11 30-101 KRAKÓW.
3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.
5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
1) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 29

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak:
1) zmiana warunków dostarczania Produktów lub świadczenia Usług Głównych, lub Usług Elektronicznych;
2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy;
5) zmiany redakcyjne.
3. Jeżeli Sprzedawca posiada adres elektroniczny Kupującego, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o zmianie Regulaminu.
4. Do Umów sprzedaży Towarów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
5. Do Umów o świadczenie Usług Głównych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
6. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
7. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, których dostarczenie następuje z wykorzystaniem funkcjonalności Konta Użytkownika, (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.
8. W przypadku Usług Elektronicznych, jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z korzystania z Usług Elektronicznych, np. usunąć Konto Użytkownika, zrezygnować z otrzymywania Newslettera, zaprzestać przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu.
9. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Kupującego przed dniem wejścia zmiany w życie.
10. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2024 r.
12. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY

ARCHIWUM

Regulamin sklepu ważny do 6.06.2023 r.

Regulamin sklepu ważny do 19.02.2024 r.

 

Regulamin